10 Вакансій | 25 Резюме | 4 Компаній
email: info@sourceconsulting.com.ua тел.: +38(096)088-88-96

Реєстрація дочірних компаній

    Організації з іноземними інвестиціями - що це таке?

      Іноземний інвестор може створити юридичну особу, як шляхом заснування нової фірми у відповідності з українським законодавством (самостійно або з українським партнером), так і придбати частки (акції) у вже діючої російській фірмі. Створення та діяльність підприємства з 100% іноземними інвестиціями, зареєстрованого на території України, визначається законодавством України, яке встановлює порядок реєстрації компаній, їх правове становище, рівень оподаткування, обмеження з придбання пакетів акцій в окремих галузях, порядок переведення прибутків, підпорядкування трудовому законодавству. Організаційно-правові форми компаній з іноземними інвестиціями (як з пайовою участю іноземного капіталу, так і з 100% іноземними інвестиціями) можуть бути різні. В Україні ніяких обмежень для іноземних інвесторів з погляду організаційно-правових форм не існує - компанії можуть бути зареєстровані в будь-яких формах, передбачених законодавством Укріїни. При цьому слід зазначити, що найбільш поширеними організаційно-правовими формами організацій з іноземними інвестиціями є господарські товариства. Вибір організаційно-правової форми здійснюється залежно від того, які цілі переслідуються при створенні компанії, який вид бізнесу цікавий для інвестора, від числа засновників, розміру статутного капіталу і так далі. Організації з іноземними інвестиціями, так само як і за участю українських засновників, можуть бути дочірніми, залежними або повністю самостійними товариствами. В Україні товариство визнається дочірнім, якщо інша (основна) компанія в силу переважної участі в її статутному капіталі, або відповідно до укладеного між ними договором, або іншим чином має можливість визначати рішення, що приймаються дочірнім товариством (тобто у разі, коли основний компанії належить більшість голосів для прийняття рішення в дочірній компанії). Залежне товариство відрізняється від дочірнього тим, що знаходиться під більш слабким контролем материнської фірми, оскільки останньої належить істотна, але не основна частина акцій (паїв). В Україні товариство визнається залежним, якщо інша (переважна) компанія має більше 20% голосуючих акцій компанії. Сама процедура реєстрації організацій з іноземними інвестиціями аналогічна реєстрації організацій без іноземних інвестицій. Вимоги законодавства до мінімального розміру статутного капіталу організацій з іноземними інвестиціями ті ж, що і для організацій без іноземних інвестицій. Що таке представництво іноземної юридичної особи в Україні? Іноземна компанія може працювати на українському ринку, організовуючи свою діяльність як через постійне представництво (філія), так і не маючи такого. Наприклад, можна діяти, маючи в Україні банківські рахунки, через агента-резидента або шляхом інвестицій в українській компанії. Для ведення переговорів та здійснення іншої представницької діяльності. Компанія може відкрити на території України представництво. Для придбання легального статусу іноземна компанія повинна акредитувати своє представництво в уповноважених державних органах. Представництва інофірм відкриваються на період, необхідний для здійснення цілей, поставлених компанією. 

Для відкриття представництва компанія повинна подати такі документи: 

 • Заяву, в якій викладається мета, для здійснення якої компанія просить відкрити представництво, з описом діяльності самої компанії та детальною інформацією про її ділові зв'язки з українськими партнерами.

 •  Офіційні документи компанії (статут іноземної фірми, виписка з торговельного реєстру, для банку - виписка з банківського реєстру або документ, що підтверджує наявність дозволу на заняття банківською діяльністю і так далі).

 •  Дозвіл уповноваженого органу країни інкорпорації на відкриття представництва в Україні, якщо такий дозвіл вимагається законодавством. 

 • Акредитив орган вправі запросити інші відомості та документи, що стосуються діяльності компанії (інформацію про статутний капітал інофірми, рекомендаційний лист банку, послугами якого вона користується, і так далі). 

      Представництво інофірми виступає від імені та за дорученням представленої їм фірми або фірм, назва яких зазначено в дозволі на відкриття представництва (акредитації), і здійснює діяльність у відповідності з українським законодавством. При цьому представництво інофірми може здійснювати функції, пов'язані з виконанням представницьких послуг в Україні в інтересах інших фірм за згодою акредитуючого органу, що видав дозвіл на відкриття представництва.  Іноземна юридична особа може також на території України відкрити філію. В даний час юридичний статус і порядок реєстрації в Україні представництв і філій іноземних компаній мало, чим відрізняється один від одного. Наприклад, якщо до прийняття нового закону "Про іноземні інвестиції" для реєстрації філії не була потрібна акредитація, то тепер вона необхідна як для новостворюваних філій, так і для вже зареєстрованих. 

У чому полягає відмінність філії від представництва?

      Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем його знаходження, яке представляє інтереси юридичної особи та здійснює їх захист. Філія являє собою відокремлений підрозділ юридичної особи, розташований поза місцем його знаходження та здійснює всі його функції або їх частину, в тому числі і функції представництва. Філії, на відміну від представництв, повинні вказувати величину вартісної оцінки капіталу, внесеного іноземною юридичною особою в основні фонди філії до Положення про філію. Термін акредитації представництва - від одного до трьох років, філій - від одного до п'яти. Існують окремі види ліцензій, отримати які можуть тільки філії (наприклад, видавнича діяльність). Представництва та Філії є відокремленими підрозділами юридичної особи, розташованими поза місцем його знаходження і які не є, юридичними особами. Представництво іноземної компанії створюється на території України з метою розвитку співробітництва в галузі економіки, інвестицій та зовнішньоекономічних зв'язків. Воно представляє інтереси юридичної особи та здійснює їх захист. Іноземна компанія може відкрити одне представництво. У разі необхідності Представництво може відкривати свої регіональні відділення. Філія іноземної компанії створюється з метою здійснення на території України всіх функцій юридичної особи або їх частини, в тому числі функції представництва. Представництва та філії наділяються майном юридичної особи та чинним на підставі затверджених ним положень. 

      Послуги надаються нашими фахівцями: 

 • Консультації з питань акредитації представництв і філій на території України; Підготовка проектів положень про представництво і філії; 

 • Підготовка пакету документів, необхідних для державної акредитації представництв і філій, а також їх відділень; 

 • Представлення інтересів іноземних компаній в реєструючому органі; 

 • Постановка на облік в ДФС та державних позабюджетних фондах; Виготовлення печатки; 

 • Отримання кодів Держкомстату; 

 • Відкриття розрахункового рахунку в обраному Вами банку; 

 • Надання допомоги у підборі реального юридичної адреси; 

 • Підготовка пакету документів для продовження терміну акредитації філій та представництв; 

 • Підготовка пакету документів для дострокового закриття філій та представництв; 

 • Консультації з питань внесення філій та представництв до зведеного державного реєстру,продовження термінів акредитації та дострокового закриття.

 

Джерело консалтингу Copyright©2021webbook.com.ua — Створення сайтів